Política de Privacidade

01.  DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumprimento do deber de información recollido na Lei 34|2002, do 11 de xullo, artigo 10, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a entidade titular de ffarchitecture.com é o domicilio de Mar Penela para estes efectos. na c/ Moucho 10, 36429, Crecente, Pontevedra, con correo electrónico de contacto: trees.ecosistemas@gmail.com

02. USUARIOS
O acceso e/ou uso deste portal de Mar Penela atribúe a condición de usuario, que acepta, desde o dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que, se é o caso, sexan de obrigado cumprimento.

03. PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
responsable. Mar Penela.
propósito. xestión de solicitudes
lexitimación. prestación de servizos | execución do contrato
destinatarios. Os datos NON son transferidos a terceiros
dereitos. Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos facilitados, segundo se indica na información adicional.
Información adicional. Podes consultar información adicional e detallada sobre PROTECCIÓN DE DATOS seguindo a seguinte ligazón:

+INFO Protección de datos aquí.

INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS

  1. RESPONSABLE
    Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?
    identidade: Mar Penela

Enderezo postal: Lugar do Moucho 10. Vilar. Crecente
Teléfono: 0034 609007647
Correo electrónico: trees.ecosistema@gmail.com

02. FINALIDADE
Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?
Tratamos a información que nos facilitan os interesados ​​para xestionar e tramitar os servizos solicitados.
Non se levará a cabo ningún tratamento automatizado de datos con fins de elaboración de perfiles.
Canto tempo conservaremos os teus datos?
Os datos persoais facilitados polo usuario conservaranse mentres non se solicite a súa supresión polo interesado.

03. LEXITIMACIÓN
A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude; o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuais establecidas con vostede, así como o cumprimento das obrigas legais que lle corresponden a Mar Penela, TREES_Ecosistemas.

04. DESTINATARIOS
A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?
Mar Penela, TREES_Ecosistemas non cede datos a terceiros salvo ao
Administracións Públicas ás que está obrigado por Lei.

05. DEREITOS
O usuario poderá exercer en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos facilitados, de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 xeral de protección de datos e a Lei orgánica 3/2018. , do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais, remitindo un escrito no que especifica que dereito desexa exercer e adxuntando copia dun documento oficial que o identifique dirixido ao enderezo indicado anteriormente ou ao correo electrónico. enderezo árbores.ecosystems@gmail.com
Así mesmo, o interesado poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control.

En cumprimento do disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016|679 de Protección de Datos e a Lei Orgánica 3|2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais, informámoslle ao usuario de que os datos persoais que que nos facilite de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, incorporaranse ás actividades de tratamento automatizado de datos persoais, propiedade de Mar Penela, TREES_Ecosistemas co fin de poder prestarlle os nosos servizos, así como para mantelo. informado sobre cuestións relacionadas coa actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son obrigatorios, polo que a non completación destes campos impedirá que o usuario goce dalgúns dos servizos e informacións que se ofrecen na WEB. Os datos neles contidos serán tratados de forma confidencial.
Mar Penela, TREES_Ecosistemas cumpre íntegramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade inherentes á súa actividade.
Mar Penela, TREES_Ecosistemas adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co fin de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado de a técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para realizar a citada xestión pode ser necesario ceder os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (que poden comprobar a súa veracidade).
No caso de que o usuario facilite datos persoais, referidos a persoas físicas distintas a el mesmo, o usuario deberá, previamente á súa inclusión, informarlles do contido desta cláusula, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016|679. de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3|2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais.
Mar Penela, TREES_Ecosistemas como responsable das Actividades de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos facilitados, de acordo co establecido no Regulamento Xeral de Protección (UE) 2016|679. de Datos e na Lei Orgánica 3|2018, do 5 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal e Garantía dos dereitos dixitais. O usuario poderá exercer os dereitos en calquera momento, mediante escrito dirixido ao domicilio social, achegando copia do DNI ou Pasaporte.
Mar Penela, TREES_Ecosistemas garante que todas as comunicacións comerciais enviadas aos seus clientes cumpren coa normativa vixente.
Polo tanto, en cumprimento da Lei 34|2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, e da Lei Xeral de Telecomunicacións 9|2014, infórmase ao usuario de que Mar Penela, TREES_Ecosistemas poderá remitirlle información sobre produtos e servizos de interese aos que presta consentimento.
Podes revogar esta autorización en calquera momento no enderezo
trees.ecosystems@gmail.com

06. USO DE COOKIES: 
Advírteselle ao usuario que este sitio web utiliza cookies. As cookies son pequenos ficheiros de texto que se instalan no navegador do ordenador do usuario para rexistrar a súa actividade, enviando unha identificación anónima que se almacena nel, coa finalidade de facilitar a navegación, permitindo, por exemplo, o acceso aos usuarios que se rexistraron previamente. e acceso a áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente para eles sen necesidade de rexistrarse en cada visita. Tamén se poden usar para medir a audiencia, os parámetros de tráfico e de navegación, o tempo da sesión e/ou supervisar o progreso e o número de entradas.
 TREES_Ecosistemas procurará en todo momento establecer os mecanismos axeitados para obter o consentimento do usuario para a instalación de cookies que o requiran. Non obstante, hai que ter en conta o anterior que, de conformidade coa lei, entenderase que (i) o usuario deu o seu consentimento se modifica a configuración do navegador desactivando as restricións que impiden a entrada de cookies e (ii) que o citado consentimento non será necesario para a instalación daquelas cookies que sexan estritamente necesarias para a prestación dun servizo expresamente solicitado polo usuario (mediante rexistro previo).

Pode ocorrer que algunhas cookies utilizadas neste sitio web non estean relacionadas con  ÁRBORES_Ecosistemas.  Isto débese a que algunhas páxinas do sitio web inseriron contido de sitios web de terceiros (como un vídeo de YouTube). 

Porque o citado contido procede doutra web, TREES_Ecosistemas non controla a configuración destas cookies. Se queres cambiar as túas preferencias de configuración de cookies, debes consultar os sitios web destes terceiros para obter información. 

07. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: 
ÁRBORES_Ecosistemas
 por si ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web, así como dos elementos contidos nela (a título de exemplo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos). , combinacións de cores, estrutura e deseño…), quedando expresamente prohibida a súa reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición de todo ou parte dos contidos deste sitio web, en calquera soporte e por calquera medio técnico. sen a autorización de ÁRBORES_Ecosistemas. 

O usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa titularidade  ÁRBORES_Ecosistemas .  O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no Sitio Web.


08. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE:
 
TREES_Ecosistemas non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que se poidan ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do sitio web ou transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos. , a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Deficiencias no servizo, redes de comunicación, problemas derivados do mal funcionamento ou uso de versións non optimizadas de calquera navegador, posibles erros de seguridade que poidan producirse ou posibles danos que se poidan producir.  pode provocar no sistema informático do usuario, aos ficheiros ou documentos nel almacenados, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do usuario utilizado para conectarse aos servizos e contidos do sitio web, avarías telefónicas, interferencias, omisións ou desconexións no o funcionamento operativo do sistema electrónico por causas alleas a ÁRBORES_Ecosistemas; do coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados do tipo, condicións, características e circunstancias de acceso e uso que os usuarios fan do Sitio Web e da información e servizos. Do uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do Sitio Web, dos seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.

09. MODIFICACIÓNS: 
TREES_Ecosistemas resérvase o dereito de realizar, sen previo aviso, as modificacións que considere oportunas no sitio web, podendo modificar, eliminar ou engadir os contidos e servizos que se presten a través do mesmo así como a forma en que estes aparezan presentados ou localizados no sitio web. portal.

10. ENLACES:
No caso de que www.treesecosistemas.com conteña ligazóns ou hipervínculos a outros sitios de Internet, TREES_Ecosistemas non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso, TREES_Ecosistemas non asumirá ningunha responsabilidade polo contido de ningún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún destes. hipervínculos ou outros sitios Internet. Así mesmo, a inclusión destas conexións externas non suporá ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 11. DEREITO DE EXCLUSIÓN: 
TREES_Ecosistemas resérvase o dereito a bloquear o acceso dun USUARIO ante calquera indicio de uso fraudulento dos servizos ofrecidos sen previo aviso, a petición propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso. .

 12. XENERALIDADES:
TREES_Ecosistemas perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera uso indebido do seu portal, exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

 13. MODIFICACIÓN ESTAS CONDICIÓNS E DURACIÓN: 
TREES_Ecosistemas poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.   A vixencia das citadas condicións dependerá da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

14. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN: 
A relación entre  TREES_Ecosistemas e o usuario rexeranse pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais de Vigo.